Tiểu nhiều lần là triệu chứng phổ biến, có thể bắt gặp ở mọi lứa tuổi, biểu hiện này tạo ra nhiều bất…